Ogłoszenia

W piątek na godz. 19.00
do salki pod plebanią zapraszamy młodzież chętną
współtworzyć duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.

czytaj więcej »

Aktualności

aktualizowano: 2017-10-07 20:07 Odsłon: 227

Przewodnik po Biblii - część CXXXIV

2 Krl 23, 1-30 Reforma Jozjasza

Po publicznym odczytaniu Prawa Bożego następuje odnowienie przymierza z Bogiem (1-3), potem zaś oczyszczenie miejsc zgromadzeń i całego kraju z przedmiotów związanych z kultem pogańskim (4-14). Akcja ta obejmuje również terytoria położone poza granicą Judy i należące kiedyś do królestwa Izraela (15-20). Znowu obchodzone jest, od dawna zapomniane, święto Paschy (21-23; zob. 2 Krn 35), zakazuje wszystkich prywatnych magicznych praktyk (24-25). Bóg odwleka swój sąd, ale go nie cofa: oficjalna reforma nie zmienia serca narodu. Jozjasz ginie w potyczce z faraonem Necho, który spieszy z odsieczą Asyrii po zajęciu asyryjskiej stolicy, Niniwy, przez Babilończyków.

2 Krl 23, 31-35 Joachaz (609)

Joachaz rządził trzy miesiące i był złym królem. Został deportowany do Egiptu przez faraona Necho. Zob. 2 Krn 36, 1-4.

2 Krl 23, 36 - 24, 7 Jojakim (609-597)

Syn Jozjasza, Eliakim, któremu nadano nowe imię Jojakim, został osadzony na tronie przez faraona Necho. Panował 11 lat. Początkowo był podporządkowany Egiptowi, później zaś, po klęsce Egiptu pod Karkemisz w 605 r. przed Chr., był zależny od Babilonu. Juda pozostawała wasalem Nabuchodonozora przez trzy lata, po czym znowu sprzymierzyła się z Egiptem. To wywołało nowe ataki Babilończyków i nowe ostrzeżenia ze strony proroka Jeremiasza. Zob. też 2 Krn 36, 5-8.

2 Krl 24, 8-17 Jojakin (Jechoniasz) (597)

Jojakin, syn Jojakima, został po trzech miesiącach pozbawiony tronu przez Nabuchodonozora i uprowadzony do Babilonii wraz ze wszystkimi skarbami Jerozolimy i całą elitą Judy.

2 Krl 24, 18 – 25, 30 Sedecjasz (597-587); zburzenie Jerozolimy

Nowy, marionetkowy król także odmawia posłuszeństwa królowi babilońskiemu. Jerozolima doświadcza straszliwego oblężenia, które trwa 18 miesięcy. Sedecjasz usiłuje zbiec, ale zostaje schwytany i uprowadzony do Babilonii. Miasto dostaje się w ręce armii babilońskiej, zostaje złupione i doszczętnie zniszczone. Wszyscy z wyjątkiem najbiedniejszych, pozostawionych pod nadzorem Godoliasza, zostali uprowadzeni do niewoli. Godoliasz jednak ginie z rąk spiskowców i cały lud ucieka do Egiptu, żeby uniknąć represji ze strony Babilończyków. Końcowy fragment (25, 27-30) pozostawia pewna nadzieję; 35 lat później nowy król babiloński uwalnia z więzienia króla Jojakina i odnosi się do niego życzliwie.

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2017-10-07 20:07
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone