aktualizowano: 2018-01-13 21:15 Odsłon: 3943

Wizyta duszpasterska

Christus mansionem benedicat!

C + M + B
Christus mansionem benedicat!

Niech Chrystus błogosławi ten dom!

     Wizyta duszpasterska, którą nazywa się popularnie kolędą, nie jest tylko zwyczajem czy tradycją. Zgodnie z prawem kościelnym kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać rodziny należące do wspólnoty parafialnej. Szczegółowo objaśnia to 529 kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego: Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś niedomagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełnienia własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach.

     Wizyta duszpasterska jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. Pamiętamy przecież, że Jezus Chrystus polecał apostołom: Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój Temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim (Łk 10, 5-6). Uczył ich też: Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał (Mt 10, 40).

     Przyjmując kapłana podczas wizyty duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do Kościoła powszechnego. Jest to wyraz więzi każdej rodziny będącej Kościołem domowym z parafią, diecezją. Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla rodziny. Jest to okazja do spotkania, rozmowy, wzajemnego poznania się.

       Podkreśleniem wyjątkowości tej wizyty są szczególne przygotowania: stół, nakryty białym obrusem, krzyż, świece, woda święcona, kropidło, Pismo Święte. Dzieci pokazują duszpasterzowi zeszyt z religii.

Dobry i Miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinie i wszystko, co posiadamy.
Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie,
zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę, a w smutku i cierpieniu daj ufna nadzieje.
Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z tobą. Amen.

*  *  *
Pobłogosław † Panie, Boże Wszechmogący, to mieszkanie (ten dom),
aby w nim trwały: zdrowie i czystość, dobroć i łagodność
oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań;

aby zawsze składano Ci tu dzięki.
A błogosławieństwo twoje niech pozostanie na tym miejscu
i nad jego mieszkańcami. Amen.

*  *  *
Ojcze wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba świętego anioła Swego,
aby strzegł, otaczał opieką i bronił wszystkich w tym domu mieszkających.
Daj Boże, aby to mieszkanie było zawsze Twoim kościołem domowym,
w którym żyjesz i królujesz teraz i zawsze. Amen.

aktualizowano: 2018-01-13 21:15
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: