Ogłoszenia

ALLELUJA!!! Niech Chrystus Zmartwychwstały wydobywa nas z grobu naszych grzechów i odnowi w nas nadzieję Nowego Życia! 

czytaj więcej »

Okres Narodzenia Pańskiego

aktualizowano: 2016-12-31 14:49 Odsłon: 777

Syn został nam dany

„Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz,  Pan” (Łk 2,11)

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Gdy nadeszła pełnia czasu, stało się to, co Bóg przed wiekami zapowiedział przez proroków. Wypełniły się słowa Pisma, zapowiedzi proroków dotyczące przyjścia Mesjasza stały się faktem. Narodził się Jezus, Zbawiciel świata. Ewangelia według św. Łukasza, przewidziana na dzień Bożego Narodzenia, pozwala nam medytować tę tajemnicę, aby po raz kolejny przeżywać radość Maryi i Józefa (Łk 2, 1-20). To właśnie w Betlejem, w ziemi judzkiej, zgodnie z zapowiedzią proroka Micheasza (Mi 5, 1-3), miało miejsce to niezwykłe wydarzenie: tam narodził się Jezus przynosząc w darze grzesznej ludzkości zbawienie i pokój: „Maryja powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (w. 7). Narodzenie Jezusa objawia światu Boga, którego nikt nigdy nie widział (J 1, 18). To Niemowlę, leżące w żłobie, jest wszechmocnym Bogiem, królem wszechświata. Bóg stając się człowiekiem, uniżył się, stał się ubogi i bezbronny, zależny od człowieka. W pokorze zdał się na jego wolę. Wymowa żłobu jest aż nadto oczywista. Mesjasz zajął to miejsce, które Ojciec tutaj na ziemi Mu przygotował, miejsce ostatnie. Tak bardzo się upokorzył! Do Niego przybywają pasterze, również ubodzy, ludzie z nizin społecznych, którym została objawiona prawda o tym Dziecięciu. Przyszli i znaleźli Maryję, Józefa i leżące w żłobie Niemowlę. To był ten znak z nieba, o którym mówił im anioł Pański. To ci biedni pasterze, rozgłaszając prawdę objawioną, stali się pierwszymi głosicielami Dobrej Nowiny. Uzupełnili zwiastowanie, które wcześniej było udziałem Maryi, a ich słowa Maryja przyjęła z wiarą, zachowując je w swoim sercu. Stały się one przedmiotem Jej rozważań o Jezusie, Jej Synu, który spoczywał w żłobie, na sianie, którego Ona przyjęła z ogromną matczyną miłością. Św. Łukasz ukazuje nam w tym momencie Maryję, jako wzór człowieka wierzącego. Idąc za Nią, przeżywajmy z radością czas Bożego Narodzenia wpatrując się z wiarą w Syna, który został nam dany. Bóg w swoim miłosierdziu sam dał nam znak (por. Iz 7, 14), abyśmy przyjmując Go z wiarą mieli życie wieczne. Rozważając dzisiejszą tajemnicę dnia trzeba pytać siebie o swoją osobistą relację do Zbawiciela. Czy w moim sercu rzeczywiście dokonało się Boże Narodzenie? Czy ubogiemu Jezusowi, spragnionemu mojej miłości, zrobiłem miejsce w swoim sercu? Czy naprawdę chcę przyjąć zbawienie i pokój, które On dziś nam wszystkim przynosi? Spośród wszystkich przygotowań do święta Bożego Narodzenia jakie podejmujemy, najważniejsze jest przygotowanie swojego serca. Stwórz Boże we mnie serce czyste! (Ps 51, 12a). Tak należałoby prosić Boga, żeby On tego we mnie dokonał. Żebym nieustannie żył w stanie łaski uświęcającej, a nie tylko przez kilka dni, okazjonalnie. Każdy ochrzczony jest nowym człowiekiem, wyzwolonym z grzechu i nie wolno na nowo poddawać się w jego niewolę. Zachęca nas do tego Biblia: „Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów” (Tt 3, 8b). Kto czyni dobro, ten miłuje.

A zatem wdzięcznym sercem dziękujmy Ojcu za dar Jego łaski objawionej w Synu, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się żądz światowych, rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując z nadzieją przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie, aby nas zbawić (por. Tt 2, 11-14).

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2016-12-31 14:49
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone