Ogłoszenia

Jarmark Jakubowy
20-22.07.2018
Rekolekcje przed odpustem 22 - 24.07.2018
Odpust ku czci św. Jakuba Ap 25.07 godz. 18.00

czytaj więcej »

Przewodnik po Biblii

aktualizowano: 2017-10-14 20:59 Odsłon: 247

Przewodnik po Biblii - część CXXXV

1 KSIĘGA KRONIK

1-9 Podstawowa genealogia Izraela: Od Adama do wyjścia oraz później

 

Przedstawiona tu lista nie jest z zamierzenia pełna. Kronikarz zgodnie ze swoimi celami, największą uwagę poświęca rodowi Dawida i pokoleniom Judy, Beniamina i Lewiego. Genealogie wprowadzają w historię, która rozpoczyna się od rozdziału 10, i budują więź z tymi, do których księga była adresowana.

1, 1-2, 2 Od Adama do Izraela i jego rodziny

1, 1-27: od Adama do Abrama; potomkowie Noego poprzez Jafeta, Chama i Sema. Tę listę zaczerpnięto z Księgi Rodzaju, chociaż pisownia wielu imion jest tu nieco zmieniona.

1, 28-54: Abraham, Izaak, Izrael (Jakub); potomkowie Izraela i Ezawa. Uwaga skupia się na ojcu narodu.

2, 1-2: dwunastu synów Izraela.

2, 3-3, 24 Linia królewska

2, 3-55: potomkowie Judy: przodkowie Dawida.

3, 1-16: dynastia Dawida aż do niewoli babilońskiej.

3, 17-24: linia królewska począwszy od niewoli babilońskiej.

Akar (2, 7): Akan. Zob. Joz 7.

Kelubaj (2, 9): Kaleb. Niekoniecznie ten współczesny Jozuemu, który nie był Izraelitą, chociaż był przyjęty do pokolenia Judy.

Ojciec Kiriat-Jearim (2, 50): to znaczy założyciel miasta.

Jochanan (3, 15): nie król Judy.

Zorobabel (3, 19): przywódca w okresie powrotu z niewoli babilońskiej. Zob. Księga Ezdrasza.

4-7 Pokolenia Izraela

4, 1-23: Juda; 4, 24-43: Symeon; 5, 1-10: Ruben; 5, 11-22: Gad; 5, 23-26: połowa pokolenia Manassesa.

5, 27-41: potomkowie Lewiego i arcykapłani; 6, 2-15: rody Gerszoma, Kehata i Merariego;

16-33: rody śpiewaków; 34-38: potomkowie Aarona; 39-66: lista miast lewickich.

7, 1-5: Issachar; 7, 6-12: Beniamin (te wersety nie wiążą się  z rozdz. 8; sugerowano, że w. 6-11 odnoszą się do Zabulona i że w. 12 kończy się zaginioną listą Dana); 7, 13: Neftali; 7, 14-19:

Manasses; 7, 20-29: Efraim; 7, 30-40: Aser.

Ruben (5, 1): odniesienie do Rdz 35, 22.

5, 26: Pul i Tiglat-Pileser to jedna i ta sama osoba.

6, 12: po „Elkana” powinno być „syn jego Samuel”. Chodzi tu o proroka Samuela.

8 Linia Beniamina; ród Saula

9, 1-34 Ci, którzy powrócili z niewoli, żeby zamieszkać w Jerozolimie

9, 35-44 Genealogia Saula

(„Przewodnik po Biblii”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997)

aktualizowano: 2017-10-14 20:59
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone