Ogłoszenia

"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego" (por. Łk 10, 25-37).

czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2018-03-17 21:59 Odsłon: 283

Dar życia wiecznego

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J3, 16)

IV Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam prawdę o Bogu (J 3, 14-21). Tymi słowami, które zostały zacytowane na wstępie, Jezus wprowadza nas w tajemnicę Boga i Jego relację do nas, kreśli przed nami prawdziwy obraz Boga. Okazuje się, że Bóg kocha nas do szaleństwa. Jego miłość do nas nie ma końca! Bóg wszechmocny i samowystarczalny potrzebuje człowieka. To jest najgłębsze pragnienie Bożego serca. Umiłował nas do tego stopnia, że postanowił dać swojego Syna na ofiarę zadośćuczynienia za grzech świata. Boską krwią Syna zmazał nasze grzechy, abyśmy mogli do Niego powrócić. To jest właśnie owoc wywyższenia Syna Człowieczego – życie wieczne, dar absolutnie darmowy, jaki otrzymujemy od Ojca życia, abyśmy stali się znowu Jego dziećmi.

Misja Jezusa jest wyrazem Bożego miłosierdzia i niesie w sobie życie. Ma w pełni zbawczy charakter. Wyzwala z grzechu, ze śmierci i prowadzi do pełni szczęścia w Bogu, którego człowiek pragnie. Jego wywyższenie na krzyżu otwiera wszystkim ludziom bramy nieba. W Nim stajemy się zwycięzcami śmierci, piekła i szatana. W ten sposób Bóg w pełni zrealizował swoją miłość do człowieka i umożliwił człowiekowi pójście tą samą drogą, oczekując od niego odpowiedzi na swoją miłość, objawioną w Synu. Bóg ze swej strony uczynił wszystko, co jest konieczne do zbawienia, ale wymaga współudziału człowieka. Nasza wolna wola jest granicą, której Bóg nie może przekroczyć. We mnie musi być pragnienie pójścia śladami Syna. To ja sam muszę powiedzieć Panu „tak”. Muszę wnieść swój wkład, jakim jest wiara. Ponieważ dar życia wiecznego otrzymujemy przez wiarę w imię Jednorodzonego Syna Bożego, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który przyszedł od Ojca, abym miał życie w obfitości. Każdy kto uznaje w Jezusie Syna Bożego, kocha Go i wiernie Mu służy, ten spełnia warunek wymagany do zbawienia. Natomiast kto w Niego nie wierzy i odrzuca głoszoną przez Niego prawdę, naraża się na utratę zbawienia, ponieważ pozostaje na drodze wiodącej do potępienia.

Posługując się symbolami światła i ciemności Ewangelista stara się wyjaśnić, dlaczego ludzie nie uwierzyli w Jezusa. Przyczynę niewiary widzi w złych uczynkach, które każą ukrywać się z obawy przed ich potępieniem i koniecznością zerwania z nimi. Złe uczynki powstrzymują ludzi od wiary i każą im stać z daleka od Jezusa i nie przyjmować Jego nauki (Przypis do J 3, 19-20, BP).

Co więc z nimi będzie? Czy są już straceni, potępieni? Dopóki człowiek żyje, ciągle ma szanse na zbawienie. Bóg nigdy nie chce śmierci grzesznika, ale jego nawrócenia, aby miał udział w Jego życiu. 

Bóg miłuje życie (zob. Mdr 11, 26)! Myślę, że jest tu zadanie dla tych, którzy idą drogą wiary. Tym, co wyróżnia miłość chrześcijańską, jest ofiara i odpowiedzialność. Dlatego z miłości do nich trzeba składać Bogu ofiary (modlitwa, post, jałmużna), aby  i niewierzący otrzymali łaskę nawrócenia i przemiany życia. Człowiek żyjący w ciemnościach nie widzi drogi, potrzebuje przewodnika. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do przyjścia im z pomocą. Pomóżmy im zdobyć życie wieczne!

Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2018-03-17 21:59
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone