Ogłoszenia

Jeżeli wdzięczność jest jedyną modlitwą, jaką odmawiasz
w ciągu swojego życia – to będzie w zupełności wystarczające. 
 - Mistrz Eckhart
czytaj więcej »

Wielki Post

aktualizowano: 2018-02-24 20:28 Odsłon: 303

Świętymi bądźcie!

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15)

I Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia I Niedzieli Wielkiego Postu jest wezwaniem do nawrócenia (Mk 1, 12-15). Te słowa, które Jezus wypowiedział na początku swej publicznej działalności, są użyte w trybie rozkazującym. Nie jest to więc prośba, ale Chrystusowy nakaz, skierowany do wszystkich bez wyjątku ludzi, wzywający do wejścia na drogę Ewangelii. To właśnie Dobra Nowina, którą Jezus głosi, jest jedyną drogą wiodącą do królestwa Bożego, które w osobie Jezusa już przyszło na ziemię.

W Środę Popielcową kapłani, na znak pokuty, posypali nasze głowy popiołem, przypominając nam jednocześnie o marności życia doczesnego. Żeby nie poprzestać tylko na tym zewnętrznym znaku, trzeba wejść na drogę wewnętrznej przemiany, która dokonuje się pod wpływem słowa Bożego. Za wszelką cenę trzeba wystrzegać się działań powierzchownych. Jesteśmy wezwani do bycia świętymi (zob. Kpł 11, 45). Nie szaty mamy rozrywać, ale serca (zob. Jl 2, 13)! Pan Bóg domaga się od nas nawrócenia serca, które w sensie antropologicznym stanowi ośrodek świadomości religijnej i życia moralnego. Ustami Kościoła napomina i wzywa do porzucenia drogi grzechu. Pragnie On, aby człowiek całkowicie odwrócił się od zła, a całym sercem zwrócił się do Niego – Boga litościwego, miłosiernego, bogatego w łaskę, który lituje się nad ludzką niedolą (zob. Jl 2, 13). Taki jest prawdziwy obraz Boga. Bóg pragnie mego szczęścia i wszystko robi, aby tak się stało.

Okres Wielkiego Postu jest czasem przygotowania do głębokiego przeżywania Świąt Paschalnych. Dlatego akcent postawiony jest na pokutę i nawrócenie. Jest to zatem czas podejmowania konkretnych wysiłków i postanowień, prowadzących do oczyszczenia serca. I na tej drodze człowiek nie jest sam. Wysiłki, jakie ktoś podejmuje aby się nawracać, Bóg wspiera swoją łaską, jeśli tylko jego postawa wobec Niego jest szczera. W swoim miłosierdziu Bóg wzywa i cierpliwie czeka na nasz powrót do Ojcowskiego domu. Grzech nie zniweczył ostatecznie Bożych postanowień. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże, mimo upadku, jest niezmiennie powołany do życia w komunii z Bogiem. Jego przeznaczeniem jest królestwo Boże. Człowiek jest zaproszony do wejścia w świętość Boga. Dlatego tak mocno rozlega się wezwanie do nawrócenia, do świętości życia. Dlatego Bóg zawarł z całą ludzkością nowe i wieczne przymierze we Krwi Chrystusa, abyśmy w Jego Synu stali się znowu Jego dziećmi. Po to ustanowił sakramenty, aby każdy narodzony z wody i Ducha czerpał z nich obficie łaskę do świętego życia. Z tego źródła trzeba pić obficie, aby wytrwać na ewangelicznej  drodze życia. Bo nawrócenie nie jest jakimś krótkim momentem w życiu człowieka, ale to proces trwający całe życie, polegający na powierzaniu się Jezusowi. To ciągła walka o dochowanie Jemu wierności. Na ile się nawracam, na tyle staję się święty. Na tej drodze konieczna jest determinacja, bo świętość jest owocem szczerego i wytrwałego nawracania się do Boga. Słuchajmy więc uważnie co Jezus dziś do nas mówi, przyjmijmy z wiarą Jego słowa i żyjmy Ewangelią. Świętymi bądźmy!

Marek Stankiewicz

 

aktualizowano: 2018-02-24 20:28
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone