Ogłoszenia

Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Rozpoczynamy nią obchody WIELKIEGO TYGODNIA. Wg tradycji przynosimy
do poświęcenia palmy. Przed Mszą św. będzie można nabyć palmy przygotowane przez wspólnoty parafialne.
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 16.00 w świetlicy przygotowywane będą palmy do sprzedaży. ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W PRZYGOTOWANIE PALM.
W poniedziałek przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP, Msze święte o godz. 8.00 i 18.00 (Msza imieninowa ks. Proboszcza Józefa).

 

 

czytaj więcej »

Slideshow

aktualizowano: 2017-10-30 19:45 Odsłon: 107

Ewangelia według świętego Jana

Ewangelia według Jana stanowi czwartą Ewangelię kanoniczną, która różni się od synoptyków pod wieloma względami. W Ewangelii Jana terenem działalności Jezusa nie jest Galilea, jak u synoptyków, ale Judea. 

Wzmianki o pobycie w Galilei są sporadyczne i, jeśli nie liczyć mowy eucharystycznej, nie zawierają nic szczególnego. Według Jana to w Judei rozgrywa się cała historia zbawienia dokonanego przez Chrystusa, którą Ewangelista koncentruje wokół świąt żydowskich. Na podstawie danych zawartych u Jana można wywnioskować, że działalność Jezusa trwała dwa, a może nawet trzy lata, a więc znacznie dłużej, aniżeli wynika to z synoptyków. Również opowiedziane przez Jana wydarzenia nie maja swoich odpowiedników u synoptyków. O godach w Kanie Galilejskiej, o rozmowie Jezusa z Nikodem i Samarytanką, o uzdrowieniu ślepego od urodzenia i wskrzeszeniu Łazarza mówi tylko czwarta Ewangelia. Mowy Jezusa w tej Ewangelii stanowią jakby oddzielne traktaty teologiczne, których treścią jest tajemnica Jezusa i życia wierzących. Jan nie opisuje żadnych przypowieści Chrystusa. Natomiast posługuje się zwykłymi obrazami, które przechodzą w alegorię. Autor czwartej Ewangelii ukazuje Jezusa w obrazie światła, źródła wody żywej, pokarmu z nieba, zmartwychwstania i życia. Synoptycy opowiadając o Chrystusie ukazują wyraźnie Jego ludzkie właściwości, a Jan patrzy na Niego z perspektywy wiary w Jego bóstwo. Czytając tę Ewangelię widzimy Jezusa jako Syna Bożego, który kieruje swoim życiem na ziemi, stosownie do woli Ojca objawianej Mu przez Boga i niezależnie od działania innych ludzi. Przez tak wyraźne podkreślanie bóstwa Chrystusa przez Jana, jego Ewangelia nabiera charakteru apologetycznego. Jest charakterystyczne, że Jan z upodobaniem powraca na nowo do poszczególnych wyrażeń lub nawet całych zwrotów po to, aby je rozważać i odsłaniać  coraz pełniej prawdy nadprzyrodzone. Z tego względu jego dzieło nazwano ewangelią duchową. Cuda Chrystusa opisane w Ewangelii są nie tylko faktami historycznymi, lecz także i przede wszystkim znakami potwierdzającymi, że Jego misja pochodzi od Boga. Język Janowego dzieła jest bardziej ubogi aniżeli u Marka, a słownictwo monotonne i jednolite. Analiza tekstu wskazuje, że Autor zna doskonale Pismo św. Starego Testamentu (był uczniem Jana Chrzciciela). Wybrane przez siebie sceny z życia Jezusa opisuje z licznymi szczegółami. Przytoczone cechy i właściwości każą szukać Autora  czwartej Ewangelii kanonicznej wśród najbliższych towarzyszy Jezusa czyli wśród apostołów. Tradycja , którą reprezentują m.in.: Ireneusz, Tertulian, Orygenes, Hieronim, wskazuje go w osobie Jana Apostoła, brata Jakuba Starszego i syna Zebedeusza. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że Jan należał do najbliższych towarzyszy Piotra w czasie jego działalności w Palestynie. Po roku 70 opuścił swoją ojczyznę i przeniósł się do Azji Mniejszej, gdzie przebywał w Efezie aż do czasów cesarza Trajana. Na ogół dzieli się czwartą Ewangelię na dwie części, na tzw. księgę cudów, obejmującą dwanaście pierwszych rozdziałów, i tzw. księgę męki: od rozdziału trzynastego do końca .Autor sam określa cel dla którego napisał Ewangelię podając w zakończeniu dzieła: „Te zaś spisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście przez wiarę w imię Jego mieli życie” (20, 31). Nietrudno prześledzić przeprowadzenie wskazanego wyżej tematu w Ewangelii. Autor często powtarza, że Jezus jest zapowiedzianym w ST Pomazańcem i Królem, który przyszedł na świat dla zbawienia wszystkich ludzi. Podkreśla także ze szczególną mocą bóstwo Chrystusa, czyli chwałę Syna Bożego, która jaśnieje przede wszystkim w Jego dziełach, a zwłaszcza w Jego męce i śmierci krzyżowej. Jan podkreśla również łaskę Zbawiciela, która hojnie jest udzielana wszystkim wierzącym. Współcześnie zwraca się uwagę na podkreślenie roli sakramentów w tej Ewangelii. Są to dwa sakramenty wtajemniczenia: chrzest i Eucharystia. W rozmowie z Nikodemem chrzest jest głównym przedmiotem zainteresowania Ewangelisty, który zwraca uwagę na wodę i Ducha jako elementy nowego narodzenia. Woda z określeniem „żywa” pojawia się również w rozmowie z Samarytanką i nawiązuje wyraźnie do chrztu, który według wyjaśnienia Jana z 7, 17 daje Ducha Świętego. Opowiadanie o uzdrowieniu ślepego od urodzenia (9, 1-41) stanowi również katechezę chrzcielną. Natomiast Eucharystii poświęca autor cały rozdział szósty, wyjaśniający jej rolę w życiu człowieka wierzącego. Nie jest wykluczone, że wzmianka o wypłynięciu z przebitego boku Chrystusa wody i krwi nawiązuje również do Eucharystii. Należy wyciągnąć stąd wniosek, że czwarta Ewangelia przeznaczona jest dla chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Antyjudaistyczny ton Ewangelii –Żydzi są w niej wrogami Jezusa i prześladują Go aż do śmierci – oraz wyjaśnienie zwyczajów i przesądów żydowskich wskazują również na odbiorców nieżydowskiego pochodzenia.

Ewangelia powstała prawdopodobnie nie później jak pod koniec I wieku naszej ery.

Na podstawie Biblii Poznańskiej opracował Marek Stankiewicz

aktualizowano: 2017-10-30 19:45
Wszystkich rekordów:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Szczecinie
ul. Kolorowych Domów 2, 70-781 Szczecin, tel. , fax.
2013 © Wszelkie prawa zastrzeżone